DIL BILEN DÜNÝÄNI AÇYP BOLÝAR

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli yglan edilen “Berkarar döwletiň kämil ýaşlary” atly bäsleşik Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan guraldy.

Milli bilim ulgamyny sdrmek, onuň işini yzygiderli kmilleşdirmek Berkarar dwletimiziň bagtyarlyk dwrnde busanly dwlet sşlerini gazanmagyň baş ugurlarynyň biri bolmagynda galar. Munuň eterlik sebbiniň bardygyny bellemek zerur. Bilim nji mňyllykda islendik ugurdaky sşlere ak ol aan keremli g hkmnde tutuş dnde ykrar edilr. Dn bilimi okgunly gadamlar bilen ňe barar, onuň bilen deň gadam urmaky bolsaň, ilki bilen dn halklarynyň dillerinde suwara grlemegi, hi bir psgeliliksiz dşnişmegi başarmaly.

Trkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan bilim zgertmeleriniň baş maksatlarynyň biri-de urdumyzda aşlara beriln bilimiň tutuş dnde ykrar edilmegini gazanmak bolup durar. Umumybilim we hnr okuwy mekdeplerinde interaktiw okuw usulynyň ornaşdyrylmagy, okatmak işiniň dpli komputerleşdirilmegi, bilim edaralarynda terbielenn agalara daşary urt dilleriniň dpli esasda okadylmagy, dil sowady sapaklarynyň orta bilim maksatnamalaryna girizilen esasy dersleriniň hatarynda goulmagy bu adyň hem asylly maksatlara etmge kuwwatly itergi berr. urdumyzyň bilimlere teşne, edep-ekramly, zhmetser, ezber hem hakyky watany aşlarynyň arasynda dil bilimi bouna bsleşikleriň yzygiderli guralmagy we geirilmegi bolsa dn dillerini has erjel, tutanerli wrenn, dil sowadynda deň-duşlaryna asyl ly grelde bolmagy başaran igitleri we gyzlary ňe salamaga, olaryň has-da sp-rňemegine goldaw-ardam bermge giň ol aar.

Gahryman Arkadagymyzyň trkmen aşlarynyň trkmen, iňlis, rus dillerinde arassa hem suwara grlp bilmeklerini gazanmak bouna ňe sren wezipelerini gyşarnyksyz durmuşa geirmge mynasyp goşant goşmak maksady bilen urdumyzda dwlet derejesinde belleniln Bilimler we talyp aşlar gni mynasybetli yglan edilen Berkarar dwletiň kmil aşlary atly bsleşik Trkmenistanyň Magtymguly adyndaky aşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan guraldy. Bsleşigiň diseň gyzykly, ekeleşikli geendigini, aşlarda dil bilimine rn uly gyzyklanma hem hwes dredendigini bellemek gerek. Bsleşik urdumyzyň 25 aşa enli raatlarynyň arasynda geirildi. Oňa gatnaşanlaryň arasynda mekdep okuwylary, goly gujurly talyp aşlar, drli hnrde, drli krde zhmet ekip, Watan kuwwatyna kuwwat goşan igitler we gyzlar, aş mugallymlar, edermen Watan goragylary bar.

rniň Trkmenistanyň Jemgyetilik guramalarynyň milli merkeziniň tze mejlisler jaynda geirilen ilkinji dredijilik bsleşigi bolandygyny bellemek has hem akymlydyr. Bsleşigiň aylyş dabarasynda Trkmenistanyň Magtymguly adyndaky aşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy Soltangeldi Babaew ygnananlara gutlag szi bilen zlendi. Ol z ykyşynda trkmen aşlarynyň bagtyar şu gni, agty geljegi ugrunda bimber tagallalary edn, aş nesilleriň golundaky hem gursagyndaky busan Tuguny al-asmana gtern aladalary hem ksiz sahawaty bilen her bir trkmenistanlynyň kalbyny alkyşlardan joşduran Gahryman Arkadagymyza berk jan saglygyny, uzak mr, baky rowalyklary dileg etdi.

Dil halkyň ruhy hazynasynyň altyn aary. Bsleşige gatnaşan aşlar bu hakykaty durmuş relgesine wrp, daşary urt dillerini erjellik bilen wrenrler. eper dilli trkmen aşlarynyň 363-si bsleşigiň deslapky salama tapgyrlaryna gatnaşdylar, olardan has stnlikli ykyş edenleriniň 30-sy jemleji tapgyryň zehin synagynda ykyş etmge hukuk gazandylar. Olar iňlis dilinde arassa gepleşmekde, dil sowadynda, daşary urt diliniň sz balygyny hem eper wrmlerini erlikli pedalanmakda z ukyp-başarnyklaryny grkezdiler, bu bolsa r gatnaşyjylarda zehinli aş nesillerimize bolan rek busanjyny goşalandyrdy.

Eminleriň gelen gutarnykly netijelerine layklykda Berkarar dwletiň kmil aşlary atly bsleşikde arzyly baş barak urdumyzyň Balkan welaatyndan gelen Şamuhammet Hajyewe biragyzdan berildi. Ol hzirki dwrde Rumynia dwletiniň Nebit-gaz uniwersitetiniň talyby. Barakly 1-nji orna Aşgabat şheriniň 20-nji orta mekdebiniň greldeli okuwysy Kerwenmyrat Myradow, 2-nji orna Glşat Hojamgulyewa we Gljahan Annagurbanowa mynasyp boldular. 3-nji orna bolsa, Aşgabat şherinden Dwran Şammyew, Selbi Seitgulyewa we ulia Gluhowa dagy ykmagy başardylar. eňijilere Trkmenistanyň Magtymguly adyndaky aşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Hormat hatlary we sowgatlary, şele-de bsleşige gatnaşyjylara hweslendiriji baraklar dabaraly agdada gowşuryldy.

Rstem MMMEDOW,

Trkmenistanyň Magtymguly adyndaky

aşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň baş hnrmeni.

Nesil gazeti,

31.08.2017.

http://yashlar.gov.tm/compositions/210

203 Просмотры

Показать полностью...